Carcharodontosaurus vs Spinosaurus
Hai sát thủ trên cạn lớn nhất từng được phát hiện và là địch thủ của nhau trong suốt The Dinosaur Era ( North Africa)