Sau một số sự cố liên tới kết nối truy cập TenWe. Chúng tôi đã hoàn tất khắc phục sự cố, chúng tôi thành thật xin lỗi trong khoảng thời gian vừa qua